Valorificare deseuri metalice si nemetalice

Materiale feroase si neferoase, Hartie si carton, PET-uri, Folii PVC, Cauciuc, Materiale textile, Sticla.

Activitatea de valorificare a deşeurilor feroase şi neferoase desfăşurată de S.C. SOMA S.R.L. BACĂU se face în baza autorizaţiei de valorificare nr. AV 019/4/2005 emisă de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor confrom OUG nr. 16 din 2001.
Activitatea de colectare şi valorificare se face în trei depozite din Bacău şi două în Moineşti. La aceste depozite se efectuează recepţia materialelor predate de deţinători sau transportate de la obiectivele dezmembrate, după recepţie are loc prelucrarea şi procesarea deşeurilor prin sortare, tăiere, şarjare, balotare sau topire în vederea pregătirii acestora conform standardelor sau comenzilor şi contractelor încheiate cu clienţii

Principalele categorii de deseuri reciclabile, rezultate din dezmembrari sau colectari, pentru care societatea Soma detine autorizatii sunt:

Pentru tăierea şi şarjarea deşeurilor metalice se utilizează aparate de tăiere cu flacără oxigaz, cu plasmă pentru aliajele greu fuzibile sau tăiere mecanică cu foarfecă fixă sau mobilă. S.C. SOMA S.R.L. BACĂU dispune de un număr de 130 de aparate de tăiere cu flacără oxigaz, de 6 aparate de tăiere cu plasmă pentru grosimi de pâna la 300 mm, de două foarfece ghilotine mobile montate pe braţ de excavator şi de o foarfecă ghilotină anexă la maşină de presare ce poate tăia pană la 150 mm.
Pentru materialele metalice feroase uşoare, se utilizează două instalaţii de presare şi balotare de mare capacitate dotate cu încărcător graifer, montate pe autoşasiu precum şi un număr de patru prese de balotat / brichetat metale. Materialele pregătite sunt livrate către terţi pe cale ferată sau cu autosopecialele proprii de mare capacitate containerizate ( cca. 70 metri cubi sau maxim 40 tone la un transport ), în baza contractelor comerciale încheiate între părţi.

Materialele feroase de grosimi mici (table, fier usor) sunt balotate si livrate baloti STAS corespunzator simbolului EHRB.

Deşeurile reciclabile pretabile valorificării, de către organizaţia SOMA, sunt achiziţionate prin patru fluxuri şi anume:
a. Achiziţia de la persoane juridice şi fizice: Achiziţia deşeurilor de la persoane fizice presupune parcurgerea următoarelor etape:
- cântărirea electronică a cantităţilor de deşeuri aduse la punctele de lucru;
- verificarea deşeurilor aduse şi depozitarea acestora;
- eliberarea bonului de cântar care cuprinde cantităţile brute şi nete;
- în baza bonului de cântar, persoanelor fizice li se întocmeşte adeverinţa de primire plată, concomitent cu efectuarea plăţii;
- preţul utilizat este cel din oferta de preţ afişată.
Achiziţia deşeurilor de la persoane juridice presupune parcurgerea următoarelor etape:
- încheierea contractelor comerciale prin negocierea directă a preţurilor;
- cântărirea cantităţilor de deşeuri aduse, sortarea şi depozitarea acestora;
- eliberarea bonului de cântar în vederea întocmirii facturii de către furnizor;
- preţul utilizat în acest caz este cel negociat în contractul comercial încheiat între părţi.
- modalitatea şi termenul de plată sunt stabilite la încheierea contractului.

b. Dezafectarea instalaţiilor tehnologice industriale ale agenţilor economici şi instituţiilor publice În urma participării la licitaţiile organizate de anumiţi agenţi economici sau instituţii publice, SC SOMA SRL, achiziţionează instalaţii tehnologice în vederea dezmembrării, pe bază de „contract de achiziţie a instalaţiilor tehnologice casate în vederea valorificării”, contract iniţiat de deţinătorul instalaţiei.
Procesele tehnologice de dezmembrare au loc în incinta respectivilor agenţi economici, iar cantităţile de deşeuri tehnologice rezultate sunt recepţionate conform înţelegerilor contractuale, emiţându-se de regulă avize de expediţie care sunt confirmate de reprezentanţii SOMA şi care stau la baza întocmirii facturilor.
Transportul deşeurilor rezultate în urma dezafectării instalaţiilor tehnologice sunt tranportate de către autovehicule de mare tonaj aparţinând organizaţiei SOMA.

c. Transferul de la Direcţia de salubrizare a deşeurilor de ambalaje colectate selectiv la punctele de precolectare a deşeului menajer Deşeurile de ambalaje de tip hârtie-carton, PET, sticlă, pe care Direcţia de salubrizare le colectează în mod selectiv de la populaţie prin amplasarea recipientelor de precolectare specifice fiecărui tip de deşeu, sunt aduse şi recepţionate în baza unui „proces verbal de recepţie a materialelor reciclabile”. Acest proces verbal stă la baza întocmirii NIR-ului de către gestionar.

d. Achiziţia vehiculelor scoase din uz SC SOMA SRL Bacău participă la programul de înnoire a parcului naţional, achiziţionând autovehiculele care depăşesc zece ani de folosinţă cu, condiţia ca, posesorii acestora să fie înscrişi la un reprezentant auto în vederea achiziţionării unui nou autovehicul. Autovehiculele vechi sunt aduse la depozitul din str. Tolstoi, sunt cântărite, se eliberează bonul de cântar şi se întocmeşte adeverinţa de primire şi plată (preţul fiind cel din oferta zilei respective).
La primirea autovehiculului se verifică în primul rând seria motorului şi seria şasiului ce trebuie să corespundă cu cele din cartea de identitate a autovehiculului şi certificatul de înmatriculare pentru a se putea elibera proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului. Pentru fiecare autovehicul adus spre dezmembrare se întocmeşte un dosar care cuprinde următoarele documente:
- copia după actul de identitate al proprietarului;
- copia după cartea de identitate a autovehiculului;
- copia după contractul încheiat cu o firmă de vânzare autovehicule;
- copia după certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
- ceritficatul de distrugere.
După ce a fost verificată şi cântărită maşina este dusă în atelierul de dezmembrare. În atelier, maşina este decontaminată prin operaţii de scoatere a lichidului de frână, uleiului de motor, combustibilului, lichidului de răcire, uleiului de transmisie şi acumulatorului. Toate lichidele sunt colectate separat şi depozitate în recipiente care vor sta în depozite închise până la valorificarea acestora. După această operaţie maşina va fi dezmembrată de toate componentele specifice (scaune, tapiţerie, componente din cauciuc, anvelope, lămpi, bare etc.), iar caroseria rezultată va fi balotată şi va fi valorificată ca deşeu tablă.