Salubritate

Salubrizare, depoluare si activitati similare - recuperarea si valorificarea produselor reciclabile (PET-uri, sticla, hartie+carton)

S.C. SOMA S.R.L. BACĂU asigură colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi nemenajere de pe raza municipiului Bacău, fiind singurul prestator a acestor servicii atât pentru agenţii economici, asociaţii de locatari şi proprietari cât şi pentru locuinţele individuale în baza contractului nr.26785-01.08.2005.
Începând cu data de 01.05.2007 S.C. SOMA S.R.L prestează şi serviciul de măturat mecanizat pe raza municipiului Bacău, activitate care se desfăşoară pe baza contractului încheiat cu Primăria municipiului Bacău.
Sectorului de salubritate din firmă îi sunt alocate 40 de mijloace de colectare şi transport specializate pentru reziduuri menajere şi dispune de un număr de cca. 100 salariaţi.

Pentru colectarea reziduurilor menajere şi nemenajere de la blocurile de locuinţe au fost construite platforme de colectare betonate, împrejmuite cu plăci de beton armat, care în ultimii trei ani au fost în totalitate refăcute şi modernizate de către Primaria Bacău, care le deţine în proprietate. Deasemenea o mare parte din agenţii economici şi-au realizat cu mijloace proprii, platforme betonate pentru colectarea reziduurilor pe care le produc.

În prezent în municipiul Bacău există un numar de 697 platforme, din care 247 platforme deservesc asociaţiile de proprietari şi 450 deservesc agenţii economici . Colectarea deşeurilor de pe aceste platforme se face în recipiente de colectare de tip eurocontainer cu o capacitate de 1,1 m.c. din tablă zincată şi polietilenă de înaltă densiatate puse la dispoziţie de către S.C. SOMA S.R.L. conform contractului de prestări servicii nr. 26785/2005, pe baza căruia societatea execută lucrările de colectat şi transport reziduuri în municipiul Bacău . În prezent, S.C. SOMA S.R.L, are amplasate un număr de 2600 eurocontainere în punctele de colectare. Preluarea deşeurilor din aceste puncte de colectare se face mecanizat la faţa locului în mijloace de transport specializate, care ridică eurocontainerele şi le descarcă în buncăr. Mijlocul de transport în momentul în care buncărul este plin, se deplasează în rampa N. Bălcescu, situată în partea sudică a municipiului Bacău la o distanţă de cinci km de oraş unde deşeurile se descărcă mecanizat.

La o parte dintre agenţii economici colectarea deşeurilor se face în containere 4 – 5 m.c. existând amplasate în aceste puncte un numar de 145 astfel de recipiente de colectare. În aceste situaţii transpotul deşeurilor în rampa N. Bălcescu se face cu autocontainere, care preiau containerele de pe platformele de colectare, le transportă în rampa N. Bălcescu unde sunt descărcate mecanizat.

Pe raza municipiului Bacău există un număr de 213 blocuri de locuinţe, la care colectarea gunoiului se face în boxe, realizate din construcţie la parter sau în unele situaţii sub cota zero a terenului şi unde evacuarea gunoiului de către locatari se face prin topogane din tablă zincată existente pe fiecare nivel şi scară a blocurilor. Evacuarea reziduurilor din aceste spaţii se face manual în mijloace de transport – autocamioane, autobasculante şi autocompactoare.

Pentru colectarea deşeurilor menajere şi nemenajere de la gospodăriile individuale au fost puse la dispoziţia populaţiei până în prezent un număr de 6000 europubele având capacităţi cuprinse între 120 şi 240 litri, din plastic; acţiunea de distribuire a unor astfel de recipiente se desfăşoară în continuare pe baza solicitărilor primite de la abonaţi – persoane fizice şi juridice. Preluarea în acest caz a deşeurilor şi transportul în rampa N. Bălcescu se face cu autocompactoare dotate cu instalaţii ce asigură ridicarea şi golirea mecanizată a pubelelor în buncărul autovehiculului la faţa locului.

SC SOMA SRL dispune pe str. TEIULUI nr. 11 din municipiul Bacău de:
- o platformă betonată în suprafată de 4.000 m.p, prin care se asigură parcarea în condiţii de siguranţă a autovehiculelor din dotare;
- 40 de autospeciale transport deşeuri menajere;
- 25 autospeciale şi utilaje care deservesc activitatea de valorificare a deşeurilor;
- atelier de întreţinere şi reparaţii propriu, dotat cu utilaje, dispozitive şi bancuri de probă ce permit realizarea în bune condiţii a reparaţiilor mijloacelor auto;
- staţie de carburanţi şi lubrifianţi cu două pompe de alimentare;
- două rezervoare cu o capacitate de 20 to fiecare pentru depozitarea carburantului;
- magazie depozitare lubrifianţi;
- magazie pentru materiale specifice activităţii de precolectare, colectare şi transport deşeuri;
- spaţiu pentru depozitarea recipientelor de colectare noi;
- atelier de reparaţie al recipientelor dotat cu utilaje specifice;
- aparat sudură oxiacetilenică;
- aparat sudură electric;
- ghilotină pentru tablă şi profile;
- magazie pentru piese auto şi materiale specifice activităţii de întreţinere şi reparaţii autovehicule;
- săli cu vestiare pentru personal.

La nivelul municipiului Bacău există un plan master elaborat de autoritatea locală cu privire la activitatea de salubrizare. Pentru activitatea de salubrizare, suprafaţa oraşului a fost divizată în cinci zone deservite de autovehicule corespunzatoare modului de colectare, specific punctelor de pe teren: platforme împrejmuite, boxe sau case particulare.
Structurarea pe zone s-a facut în aşa fel încât au fost luaţi în consideraţie toţi factorii implicaţi în procesul respectiv:
- frecvenţa de ridicare a reziduurilor;
- felul reziduurilor;
- numărul de abonaţi din zona desemnată;
- specificul beneficiarilor prestaţiei precum şi clauzele contractuale cu autoritatea locală – Consiliul Local Bacău.

În perioada 1991-2010, S.C. SOMA S.R.L BACĂU, a trecut la modernizarea sistemului de colectare – transport reziduuri menajere şi nemenajere. În acest sens s-a trecut la renunţarea treptată a sistemului de colectare în containere de 4 m.c şi s-a început colectarea reziduurilor în eurocontainere de 1,1m.c din tablă zincată sau polietilenă de înaltă densitate.
În domeniul auto s-au procurat între anii 1991-2003 autogunoiere compactoare din import de tipul: LIAZ, MERCEDES, sau din ţară de tipul UBEMAR.
În perioada 2001-2010 s-au achiziţionat autogunoiere compactoare de înaltă performanţă de tip IVECO 150 E 18 sau HP 260 E24, investiţii realizate în regim de leasing financiar.
Modernizarea tehnologiilor a continuat cu achiziţionarea de autotractoare IVECO, autospeciale basculante IVECO, precum şi a unor recipiente de tip eurocontainere şi europubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
Preocupările în domeniul înnoirii au cuprins şi alte sectoare care deservesc această activitate, respectiv s-au înlocuit reţelele de apă-canalizare, s-au refăcut acoperişurile clădirilor, s-au igienizat spaţiile de muncă din interiorul garajului societăţii.
Începând cu anul 2007, s-a stabilit un program concret pentru evitarea funcţionării cu deficienţe a sistemului decizional. S-au stabilit prin fişa postului sarcinile de serviciu pe care trebuie să le realizeze fiecare angajat, s-au delegat competenţele de la nivelurile ierarhice superioare la cele inferioare, menţinând o colaborare permanentă între acestea.

Societatea are organizată şi structurată activitatea de prestări servicii salubrizare după cum urmează:
a) Activitatea de precolectare – colectare selectivă a deşeurilor
Se efectuează de muncitori salubrizori (încărcători) şi constă într-o selectare la sursă a materialelor recuperabile şi refolosibile. Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii normale, se procedează, atât la angajare cât şi pe parcursul anilor, la întocmirea unor sarcini de serviciu ce le sunt făcute cunoscute salariaţilor direct implicaţi în această activitate, sarcini ce se vor fi respectate obligatoriu în timpul programului de lucru.
b) Activitatea de transport – depozitare deşeuri menajere şi nemenajere
Este realizată cu ajutorul mijloacelor de transport auto a căror conducatori auto sunt calificaţi şi specializaţi pentru fiecare operaţiune ce o au de efectuat. Aceştia îşi desfăşoară activitatea pe bază de sarcini de serviciu prezentate în fişa postului.
c) Activitatea de întreţinere şi reparaţii
Este structurată pe două direcţii:
Întreţinere şi reparaţii mijloace auto:
Activitatea se desfăşoară în cadrul atelierului de reparaţii al societăţii pe categorii de lucrări specifice:
- lucrări de întreţinere şi reparaţii motoare;
- lucrări de întreţinere şi reparaţii ale sistemului de direcţie, frânare;
- lucrări de întreţinere şi reparaţii ale insatalaţiilor electrice auto;
- lucrări de întreţinere – reparaţii ale instalaţiilor hidraulice;
- lucrări de sudură – vopsitorie auto ;
- lucrări de strungărie;
Întreţinere şi reparaţii recipiente colectare reziduuri menajere şi nemenajere :
Personalul care lucrează în activitatea de întreţinere şi reparaţii este calificat pe specific de lucrări.
d) Activitatea de control – prestaţie salubrizare
Se realizează de către controlorii de teren, conform sarcinilor de serviciu stabilite de conducerea societăţii şi în concordanţă cu Standardul pentru Sisteme de Management Integrat SR – ISO 9001/2000 şi SR ISO 14001/2005. Pentru zonele rurale apropiate, societatea asigură preluarea şi transportul reziduurilor în rampa de gunoi N.Bălcescu, pe baza unor contracte ferme încheiate între părţi. S-a început în anii precedenţi cu agenţii economici, urmând ca începând cu anul 2004, să se convină cu autorităţile consiliilor locale, comunale ridicarea reziduurilor şi de la populaţie.
În vederea reducerii emisiilor de bioxid de carbon, societatea a înlocuit majoritatea mijloacelor auto vechi şi poluante cu autovehicule noi, ce corespund EURO II şi EURO III. De asemenea s-au achiziţionat recipiente din polietilenă de înaltă densitate ce sunt dotate cu un capac etanş pentru a nu permite raspândirea mirosurilor de la reziduurile menajere. Un alt factor în ceea ce priveşte împiedicarea producerii de bioxid de carbon rezultat din fermentaţia componentelor organice din deşeuri, îl reprezintă frecvenţa de ridicare – transport.
Deşeurile produse de organizaţia noastră nu constituie un factor de poluare al mediului. Deşeurile solide recuperabile şi refolosibile cum ar fi: hârtii, PET-uri, fier vechi, sunt valorificate prin activităţile proprii ale societăţii. Deşeurile nevalorificabile sunt colectate şi transportate în rampa de gunoi N. BĂLCESU. În ceea ce priveste deşeurile lichide (ulei) sunt colectate în butoaie metalice şi refolosite la instalaţiile hidraulice ale utilajelor şi mijloacelor auto din firmă. Pentru reducerea riscului de poluare a apelor subterane, curtea garajului auto şi pardoseala halei de reparaţii sunt betonate şi au o înclinaţie care să permită scurgerea apelor reziduale spre gurile de captare ale instalaţiei interioare de canalizare. Aceste ape sunt trecute prin staţia de preepurare şi apoi deversate în colectorul orăşenesc. Produsele petroliere (motorina, benzina, ulei) sunt depozitate în recipiente impermeabile, ce nu permit împrăştierea lor pe sol.
La nivelul municipiului Bacău, funcţionează taxa locală pentru serviciile de salubrizare şi întreţinere spaţii verzi. Această taxă este plătită de toate persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului.

S.C. SOMA S.R.L. BACĂU intenţionează să menţină şi să dezvolte activităţile de valorificare a materialelor recuperabile prin lărgirea gamei acestora (accentuarea recuperării şi găsirea unor soluţii noi pentru valorificarea maselor plastice, valorificarea superioară a deşeurilor din hârtie şi carton), investiţii în achiziţia de utilaje noi cu randament ridicat, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru personal, creşterea cantităţii de materiale recuperate lunar cu 30% în anul 2010 faţă de anul precedent.
S.C. SOMA S.R.L. BACĂU acordă o atenţie deosebită activităţilor de dezafectare şi va extinde gama serviciilor cu oferte noi din zona ecologizării mediului (soluţii pentru neutralizarea unor resturi chimice, soluţii de reutilizare a betoanelor şi molozului rezultat din demolări). Marketerii organizaţiei, manifestă un interes sporit în ceea ce priveşte preocupările pentru problemele ecologice şi încadrarea în legislaţia privind protecţia mediului.
Personalul din organizaţia SOMA a participat la cursurile de pregătire profesională « Noi reglementări în domeniul serviciilor de salubrizare a localităţilor şi a gestiunii deşeurilor solide» în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor profesionale specifice activităţii de salubrizare. În anul 2002 firma a participat la programul ecologic «România curată» iar ca precupări corespunzatoare în acest sens menţionăm:
- achiziţionarea de autovehicule pentru activitatea de salubrizare corespunzătoare normelor europene de mediu;
- cumpărarea de recipiente pentru colectarea selectivă şi amplasarea acestora în spaţii special amenajate;
- participarea împreună cu A.P.M. Bacău la acţiuni de ecologizare a spaţiilor verzi, cursurilor de apă din municipiul Bacău;
- asigurarea transportului de reziduuri menajere şi nemenajere din localităţile limitrofe municipiului, care nu au organizat în plan local servicii de salubrizare;
În prezent SC SOMA SRL împreună cu Primăria Municipiului Bacău participă la un proiect care se referă la activitatea de colectare selectivă a deşeurilor menajere şi nemenajere, proiect iniţiat de SC ECO-ROM SA Bucureşti. Deasemenea SC SOMA SRL a mai organizat campanii cum ar fi « Bacăul un oraş curat », « Reciclează acum pentru un viitor mai bun », « PET-ul câştigător » având ca scop motivarea locuitorilor să folosească noile recipiente pentru deşeurile reciclabile în care să fie depozitate separat : hârtie, sticlă, PET. În acest sens au s-au folosit următoarele suporturi media : presa locală, radioul, televiziunea locală, afişe, pliante, deasemenea s-au împărţit pliante prin şcoli, pe stradă, în cutiile poştale. S-a obţinut şi sprijinul a numeroase organizaţii. În urma acestei campanii cantitatea de materiale reciclabile provenite din deşeuri menajere a crescut foarte mult. Cele mai importante organizaţii ce colaborează cu SC SOMA SRL Bacău privind colectarea selectivă sunt :
- S.C. ANDISIMO, aici sunt valorificate: PET-urile, deşeurile de plastic,
- S.C. LETEA , sunt valorificate: hârtia, cartonul,
- S.C. VRANCART, sunt valorificate: hârtia, cartonul,
- S.C. ECO TIC, sunt valorificate: deşeurile electrice, electronice şi electrocasnice (DEE-uri).