s.c. soma s.r.l.

Structura organizatorica

Principalele componente ale organigramei S.C. SOMA S.R.L. Bacau sunt:

Conducerea societatii

este asigurată de către administrator care are ca atribuţiuni:
- stabilirea obiectivelor pe termen lung (3-5 ani ) şi a misiunii societăţii;
- crearea unui climat corespunzător şi a unei bune colaborări cu celelalte compartimente ;
- stabilirea, împreună cu, compartimentul financiar contabil a bugetelor anuale şi pe termen lung;
- atragerea de noi parteneri în vederea obţinerii avantajului competitiv pe piaţă;
- luarea unor decizii pe termen lung care vizează atingerea obiectivelor firmei cu succes.

Compartimentul de Management Integrat

este condus de către R.M.I şi are ca principale atribuţiuni:
- pregătirea personalului pentru respectarea regulilor şi procedurilor impuse de Standardele de Calitate şi Mediu;
- identificarea tuturor neconformităţilor existente la toate compartimentele din cadrul organizaţiei şi stabilirea de măsuri corective;
- punerea la dispoziţia compartimentelor şi a întregului personal a materialelor specifice privind Managementul Integrat;
- pregătirea materialelor necesare pentru auditul periodic.

Oficiul Juridic

este reprezentat de juristul firmei care are ca principale atribuţiuni:
- pregătirea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţii;
- pregătirea documentaţiei pentru participarea firmei la anumite licitaţii;
- verificarea şi vizarea contractelor comerciale încheiate cu furnizorii şi clienţii;
- informarea tuturor compartimentelor despre modificările legislative care apar;
- realizarea tuturor demersurilor necesare pentru rezolvarea anumitor litigii.

Directia salubrizare

este condusă de către Directorul de salubrizare care are următoarele atribuţiuni:
- colaborează cu direcţia de mecanizare care îi va pune la dispoziţie autovehiculele conform graficului stabilit;
- stabileşte graficul de ridicare a deşeurilor menajere;
- organizează echipaje pentru desfăşurarea eficientă a serviciului de salubrizare;
- amplasează recipiente ecologice pe raza municipiului Bacău în baza contractelor de comodat;
- stabileşte de comun acord cu reprezentanţii primăriei municipiului Bacău noi puncte de colectare a deşeurilor;
- urmăreşte zilnic modul în care se rezolvă reclamaţiile primite la serviciul dispecerat;
- stabileşte sancţinui atunci când este necesar.

Directia de mecanizare – transport

îşi desfăşoară activitatea sub conducerea Director de mecanizare care are următoarele atribuţiuni:
- pune la dispoziţia celorlalte direcţii din cadrul organizaţiei autovehiculele necesare desfăşurării activităţii de transport;
- coordonează activitatea de aprovizionare cu motorină şi piese auto;
- coordonează şi controlează activitatea de întreţinere a autovehiculelor în cadrul atelierului mecanic;
- urmăreşte realizarea periodică a inspecţiilor tehnice pentru autovehicule de către revizorul tehnic şi exploatarea corespunzătoare a acestora;
- vizează Fişa Activităţii Zilnice pentru fiecare autovehicul şi conducător auto.

Directia de valorificare

este coordonată de către Director de valorificare care are următoarele atribuţiuni:
- colaborează cu direcţia de mecanizare în ceeea ce priveşte asigurarea transportului deşeurilor feroase şi neferoase;
- urmăreşte depozitarea şi sortarea în condiţiile legii a deşeurilor reciclabile;
- organizează punctele de lucru în vederea dezafectării unor instalaţii tehnologice ale agenţilor economici;
- asigură dotarea cu echipamente adecvate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de producţie;
- urmăreşte balotarea deşeurilor conform cerinţelor prezentate de către clienţi.

Compartimentul de marketing

are ca principale atribuţiuni:
- formulează obiectivele globale urmărite de întreprindere, strategiile şi tacticile necesare pentru atingerea lor;
- cercetează mediul intern şi extern al întreprinderii;
- colaborează cu direcţia comercială;
- promovează produsele şi serviciile în vederea atragerii de noi clienţi;
- studiază piaţa şi concurenţa;
- studiază nevoile consumatorilor şi comportamentul acestora;
- primeşte şi execută comenzi;
- întocmeşte evidenţe statistice;
- urmăreşte corecta evaluare a resurselor umane, materiale şi financiare ale firmei sub aspectul volumului, structurii, utilităţii şi disponibilităţii;
- realizează cercetări privind activitatea promoţională pentru luarea unor decizii în domenii ca: structura pe forme a acestei activităţi, selecţia mediilor şi a suporturilor publicitare, progamarea campaniilor promoţionale, evaluarea eficienţei activităţii promoţionale desfăşurate;
- elaborează previziuni pe termen scurt, mediu şi lung pentru toate sectoarele de activitate din cadrul întreprinderii.
Personalul din cadrul compartimentului de marketing, prezintă un grad ridicat de calificare şi experienţă în activitate, fiind corelat în permanent cu sarcinile şi obiectivele societăţii. Personalul este angajat pe bază de concurs având pregătirea necesară şi aptitudinile corespunzătoare postului ocupat. Sarcinele lor sunt precizate în fişele de post şi sunt instruiţi periodic privind activitatea pe care o desfaşoară.
Având în vedere că S.C. SOMA S.R.L. Bacău este singurul prestator de servicii din zonă privind colectarea deşeurilor menajere precum şi colectarea selectivă a acestora, o mare importanţă se acordă licitaţiilor şi documentaţiei necesare participării în cadrul acestor licitaţii. În acest sens, compartimentul de marketing împreună cu celelalte compartimente colaborează în ceeea ce priveşte documentaţiile, previziunile statistice în vederea obţinerii acestor licitaţii.

Compartimentul comercial

este coordonat de către Director Comercial care are ca principale atribuţiuni:
- colaborează cu, compartimentul de marketing şi cel economic;
- încheie contracte cu furnizorii şi clienţii firmei;
- lansează comenzi pentru aprovizionarea cu produse şi servicii necesare desfăşurării activităţii organizaţiei;
- participă la diferite licitaţii în vederea încheierii unor contracte comerciale;
- analizează costurile necesare desfăşurării activităţii de producţie;
- analizează activitatea de aprovizionare – desfacere din cadrul organizaţiei;
- urmăreşte respectarea termenelor de livrare a mărfurilor conform prevederilor contractuale.

Compartimentul financiar – contabil

îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Director economic şi este format din două servicii: serviciul finaciar şi serviciul economic.

Serviciul financiar

are următoarele atribuţii:
- asigură prin planul financiar şi de trezorerie fondurile necesare societăţii şi efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor corelaţi cu producţia, cheltuielile şi veniturile;
- întocmeşte când este cazul planul de credite şi de casă pe care le dispune la banca finanţatoare şi ia măsuri de reducere a cheltuielilor din sectoarele de activitate răspunzând de realizarea la timp şi integral a planului financiar şi recuperarea eventualelor pierderi;
- asigură plata la termen a tuturor obligaţiilor ce revin societăţii fată de bugetul de stat şi terţi;
- urmăreşte şi încasează facturile pentru produsele vândute, întocmeşte proiectul planului de finanţare-creditare a investiţiilor şi se ocupă de celelalte operaţiuni financiare în derularea investiţiilor;
- întocmeşte şi răspunde de efectuarea la timp şi corectă a calculului privind drepturile salariale ale personalului;
- urmăreşte primirea în termen a facturilor pentru mărfurile importate precum şi circulaţia documentelor de decontare cu banca şi efectuează decontarea în termen a operaţiunilor rezultate din activitatea de comerţ exterior;
- efectuează încasările şi plăţile prin casierie

Serviciul contabilitate

are următoarele atribuţii:
- asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind imobilizările corporale şi calculul amortizării acestora, active circulante cheltuieli, venituri;
- răspunde de organizarea şi funcţionarea în condiţii cât mai bune a contabilităţii valorilor patrimoniale ;
- asigură organizarea inventarierii periodice a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte valorificarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii;
- asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia măsurile legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit;
- întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi cele analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea ;
- întocmeşte lunar situaţia principalilor indicatori economico-fianciari, bilanţurile trimestriale şi anuale şi coordonează întocmirea raportului explicativ al acesteia;
- prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie bilanţul şi raportul explicativ ;
- exercită potrivit legii controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor.

Serviciul Resurse Umane

este condus de către Inspectorul de resurse umane care are ca principale atribuţiuni:
- selectează personalul în vederea angajării;
- participă la Bursa locurilor de muncă în vederea recrutării personalului;
- urmăreşte respectarea condiţiilor legale de muncă pentru salariaţi;
- urmăreşte respectarea programului de muncă în conformitate cu prevederile legale;
- urmăreşte salarizarea corespunzătoare postului şi întocmeşte fişa postului pentru fiecare salariat;
- verifică întocmirea corectă a normelor de muncă şi a pontajelor;
- întocmeşte statele de plată pe baza pontajelor primite de la fiecare direcţie.