Colectare deseuri metalice si nemetalice

Materiale feroase si neferoase, Hartie si carton, PET-uri, Folii PVC, Cauciuc, Materiale textile, Sticla.

La momentul actual S.C. SOMA S.R.L. BACĂU este clasată în primele 10 firme din ţară în domeniul valorificării deşeurilor şi este unul din principalii furnizori de deşeuri feroase de pe piaţa internă, cu un rulaj anual de cca. 10.000 tone deşeuri metalice. Cantitatea anuală menţionată se obţine în proporţie de cca. 30 % din achiziţiile efectuate prin reţeaua proprie de centre de achiziţie cu activitate ce acoperă întreg judeţul Bacău, iar restul de 70% din materialele recuperabile provin din activităţile de dezmembrare efectuate de firmă cu personal şi utilaje proprii asupra unor obiective de dimensiuni mari supuse casării şi demolării.
Prestaţiile efectuate de S.C. SOMA S.R.L. BACĂU sunt făcute cu personal şi utilaje proprii corespunzătoare, iar această activitate ocupă un număr mediu de cca. 130 salariaţi.

Principalele categorii de deseuri reciclabile, rezultate din dezmembrari sau colectari, pentru care societatea Soma detine autorizatii sunt:

Materialele feroase sunt sortate sarjate si valorificate pe categorii conform SR 6058-1/1999 corespunzatoare simbolurilor E3, E1, E8,E2, E6 sau conform comenzii.

Materialele feroase de grosimi mici (table, fier usor) sunt balotate si livrate baloti STAS corespunzator simbolului EHRB.

Deşeurile reciclabile pretabile valorificării, de către organizaţia SOMA, sunt achiziţionate prin patru fluxuri şi anume:
a. Achiziţia de la persoane juridice şi fizice: Achiziţia deşeurilor de la persoane fizice presupune parcurgerea următoarelor etape:
- cântărirea electronică a cantităţilor de deşeuri aduse la punctele de lucru;
- verificarea deşeurilor aduse şi depozitarea acestora;
- eliberarea bonului de cântar care cuprinde cantităţile brute şi nete;
- în baza bonului de cântar, persoanelor fizice li se întocmeşte adeverinţa de primire plată, concomitent cu efectuarea plăţii;
- preţul utilizat este cel din oferta de preţ afişată.
Achiziţia deşeurilor de la persoane juridice presupune parcurgerea următoarelor etape:
- încheierea contractelor comerciale prin negocierea directă a preţurilor;
- cântărirea cantităţilor de deşeuri aduse, sortarea şi depozitarea acestora;
- eliberarea bonului de cântar în vederea întocmirii facturii de către furnizor;
- preţul utilizat în acest caz este cel negociat în contractul comercial încheiat între părţi.
- modalitatea şi termenul de plată sunt stabilite la încheierea contractului.

b. Dezafectarea instalaţiilor tehnologice industriale ale agenţilor economici şi instituţiilor publice În urma participării la licitaţiile organizate de anumiţi agenţi economici sau instituţii publice, SC SOMA SRL, achiziţionează instalaţii tehnologice în vederea dezmembrării, pe bază de „contract de achiziţie a instalaţiilor tehnologice casate în vederea valorificării”, contract iniţiat de deţinătorul instalaţiei.
Procesele tehnologice de dezmembrare au loc în incinta respectivilor agenţi economici, iar cantităţile de deşeuri tehnologice rezultate sunt recepţionate conform înţelegerilor contractuale, emiţându-se de regulă avize de expediţie care sunt confirmate de reprezentanţii SOMA şi care stau la baza întocmirii facturilor.
Transportul deşeurilor rezultate în urma dezafectării instalaţiilor tehnologice sunt tranportate de către autovehicule de mare tonaj aparţinând organizaţiei SOMA.

c. Transferul de la Direcţia de salubrizare a deşeurilor de ambalaje colectate selectiv la punctele de precolectare a deşeului menajer Deşeurile de ambalaje de tip hârtie-carton, PET, sticlă, pe care Direcţia de salubrizare le colectează în mod selectiv de la populaţie prin amplasarea recipientelor de precolectare specifice fiecărui tip de deşeu, sunt aduse şi recepţionate în baza unui „proces verbal de recepţie a materialelor reciclabile”. Acest proces verbal stă la baza întocmirii NIR-ului de către gestionar.

d. Achiziţia vehiculelor scoase din uz SC SOMA SRL Bacău participă la programul de înnoire a parcului naţional, achiziţionând autovehiculele care depăşesc zece ani de folosinţă cu, condiţia ca, posesorii acestora să fie înscrişi la un reprezentant auto în vederea achiziţionării unui nou autovehicul. Autovehiculele vechi sunt aduse la depozitul din str. Tolstoi, sunt cântărite, se eliberează bonul de cântar şi se întocmeşte adeverinţa de primire şi plată (preţul fiind cel din oferta zilei respective).
La primirea autovehiculului se verifică în primul rând seria motorului şi seria şasiului ce trebuie să corespundă cu cele din cartea de identitate a autovehiculului şi certificatul de înmatriculare pentru a se putea elibera proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului. Pentru fiecare autovehicul adus spre dezmembrare se întocmeşte un dosar care cuprinde următoarele documente:
- copia după actul de identitate al proprietarului;
- copia după cartea de identitate a autovehiculului;
- copia după contractul încheiat cu o firmă de vânzare autovehicule;
- copia după certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
- ceritficatul de distrugere.
După ce a fost verificată şi cântărită maşina este dusă în atelierul de dezmembrare. În atelier, maşina este decontaminată prin operaţii de scoatere a lichidului de frână, uleiului de motor, combustibilului, lichidului de răcire, uleiului de transmisie şi acumulatorului. Toate lichidele sunt colectate separat şi depozitate în recipiente care vor sta în depozite închise până la valorificarea acestora. După această operaţie maşina va fi dezmembrată de toate componentele specifice (scaune, tapiţerie, componente din cauciuc, anvelope, lămpi, bare etc.), iar caroseria rezultată va fi balotată şi va fi valorificată ca deşeu tablă.

Grafic de colectare

Graficul de colectare a deseurilor este elaborat de biroul Managementul Calitatii impreuna cu Biroul Tehnic de Organizare, avand ca baza de plecare logistica necesara, calculata, resursele umane necesare, in corelatie cu cerintele beneficiarilor si a planului de investitii aprobat.

Avand in vedere prevederile legislative actuale si necesitatea reducerii volumului de deseuri, SC SOMA SRL Bacau deruleaza un program de colectare selectiva a deseurilor, punand la dispozitia celor vizati recipiente inscriptionate adecvat (pentru PET, folie PVC, material textil, hartie, carton, sticla, cauciuc, plastic, etc).

Colectarea si selectarea se face direct de la sursa (societati de productie, mari magazine, hoteluri, restaurante, asociatii de locatari). Contractele se incheie ca urmare a unei simple contactari telefonice, receptionate de societatea noastra. Toata logistica necesara este pusa la dispozitie de catre SC SOMA SRL Bacau.